Diethyl (2-oxo-2-phenylethyl)phosphonate

Diethyl (2-oxo-2-phenylethyl)phosphonate