Diethyl 2-(1-ethoxyethylidene)malonate

Diethyl 2-(1-ethoxyethylidene)malonate