DL-Leucyl-DL-phenylalanine

DL-Leucyl-DL-phenylalanine