Cyclohexanone cyanohydrin

Cyclohexanone cyanohydrin