SN-glycero-3-phosphocholine

SN-glycero-3-phosphocholine