3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile

3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile