Chlorodiphenyl(vinyl)silane

Chlorodiphenyl(vinyl)silane