Chlorodimethyl(2-phenylpropan-2-yl)silane

Chlorodimethyl(2-phenylpropan-2-yl)silane