Chloro(chloromethyl)dimethylsilane

Chloro(chloromethyl)dimethylsilane