2-Hydroxy-2-methylbutanenitrile

2-Hydroxy-2-methylbutanenitrile