Bis(trimethylsilylmethyl) sulfide

Bis(trimethylsilylmethyl) sulfide