Bis(phenylsulfonyl)methane

Bis(phenylsulfonyl)methane