Bis(chloromethyl)dimethylsilane

Bis(chloromethyl)dimethylsilane