Bis(4-formylphenyl)phenylamine

Bis(4-formylphenyl)phenylamine