Bis[2-(4-methoxyphenoxy)ethyl] Ether

Bis[2-(4-methoxyphenoxy)ethyl] Ether