Benzyltrimethylammonium hydroxide

Benzyltrimethylammonium hydroxide