Benzylidene-2-naphthylamine

Benzylidene-2-naphthylamine