Benzyldimethylphenylammonium chloride

Benzyldimethylphenylammonium chloride