Benzyl 4-hydroxyphenyl ketone

Benzyl 4-hydroxyphenyl ketone