Benzyl 4-chlorophenyl ketone

Benzyl 4-chlorophenyl ketone