Benzoyl leuco methylene blue

Benzoyl leuco methylene blue