2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline

2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline