9,13-Dimethylheptacosane

9,13-Dimethylheptacosane