2H-Pyran-2-one, 4-methoxy-6-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-

2H-Pyran-2-one, 4-methoxy-6-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-