2-[2-METHOXY-4-[[(3-METHYL-3H-BENZOTHIAZOL-2-YLIDENE)HYDRAZONO]METHYL]PHENOXY]ETHYL METHACRYLATE

2-[2-METHOXY-4-[[(3-METHYL-3H-BENZOTHIAZOL-2-YLIDENE)HYDRAZONO]METHYL]PHENOXY]ETHYL METHACRYLATE