1,3,3-Trimethylindolinobenzopyrylospiran

1,3,3-Trimethylindolinobenzopyrylospiran