N-(4-chlorobenzoyl)-4-(4-methoxyphenyl)-1-piperazinecarboxamide

N-(4-chlorobenzoyl)-4-(4-methoxyphenyl)-1-piperazinecarboxamide