[3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl][4-(2-methoxyphenyl)piperazino]methanone

[3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolyl][4-(2-methoxyphenyl)piperazino]methanone