Oxazolidine, 2-(trichloromethyl)-

Oxazolidine, 2-(trichloromethyl)-