methyl n-benzoylmethioninate

methyl n-benzoylmethioninate