6-(4-chlorophenyl)-3-(2-methoxyphenyl)-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine

6-(4-chlorophenyl)-3-(2-methoxyphenyl)-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine