N-[2-(4-benzyl-1-piperazinyl)-2-oxoethyl]-N-(3-fluorophenyl)methanesulfonamide

N-[2-(4-benzyl-1-piperazinyl)-2-oxoethyl]-N-(3-fluorophenyl)methanesulfonamide