diethyl 4-(2-methoxyphenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate

diethyl 4-(2-methoxyphenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate