N,N-Diethyl-2-(2-oxo-4-phenyl-2H-chromen-7-yloxy)-acetamide

N,N-Diethyl-2-(2-oxo-4-phenyl-2H-chromen-7-yloxy)-acetamide