N-(4-phenoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide

N-(4-phenoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide