((o-Allylphenoxy)methyl)oxirane

((o-Allylphenoxy)methyl)oxirane