N-(Hippuryl)phenylalanine

N-(Hippuryl)phenylalanine