Carbobenzoxyphenylalanylglycine

Carbobenzoxyphenylalanylglycine