2-(4-Methoxyphenyl)-4-methyl-1,3-dioxolane

2-(4-Methoxyphenyl)-4-methyl-1,3-dioxolane