1-((4-(3-Chlorophenyl)-4-piperidyl)carbonyl)pyrrolidine

1-((4-(3-Chlorophenyl)-4-piperidyl)carbonyl)pyrrolidine