5-Methyl-5-phenylpiperidin-2-one

5-Methyl-5-phenylpiperidin-2-one