Thymidine, 3',5'-diacetate

Thymidine, 3',5'-diacetate