3-Methyl-4-(4-methoxyphenyl)-3-buten-2-one

3-Methyl-4-(4-methoxyphenyl)-3-buten-2-one