1-(3-chloro-1-methoxypropyl)-4-methylbenzene

1-(3-chloro-1-methoxypropyl)-4-methylbenzene