(3-chloro-1-isopropoxypropyl)benzene

(3-chloro-1-isopropoxypropyl)benzene