4-ethoxy-4-(4-methylphenyl)butanenitrile

4-ethoxy-4-(4-methylphenyl)butanenitrile