4-(4-chlorophenyl)-4-ethoxybutanenitrile

4-(4-chlorophenyl)-4-ethoxybutanenitrile