2,4-dichloro-N-[4-(4-morpholinylmethyl)phenyl]benzamide

2,4-dichloro-N-[4-(4-morpholinylmethyl)phenyl]benzamide