2-(2,6-Dimethylhepta-1,5-dienyl)-4,5-dimethyl-1,3-dioxolane

2-(2,6-Dimethylhepta-1,5-dienyl)-4,5-dimethyl-1,3-dioxolane