4-Isopropyl-5,5-dimethyl-2-(1-phenylethyl)-1,3-dioxane

4-Isopropyl-5,5-dimethyl-2-(1-phenylethyl)-1,3-dioxane